محصولات ما

با بیش از 50 نوع از انواع محصولات “پلی اتیلن” سپید میثم امروز یکی ازبزرگترین تولید کننده انواع فیلم ها و پاکتهای متنوع با رنگهای متفاوت دراندازه های مختلف است

چاپ وبسته بندی

هر نوع چاپ و بسته بندی در هر اندازه به سفارش پزیرفته میشود و در حداقل زمان به هرآدرسی درایران و یا هرکشوری فرستاده خواهد شد