درباره ما

کارخانه تولید و چاپ سپید میثم 30 سال پیش تاسیس شد و از آغازکار فلسفه کارخود را برپایه کیفیت تولید با قیمت مناسب پایه گذاری نمود.

فورمول تولید همچنین باعث شد که سپید میثم بتواند محصولات خود را باچندین مارک مختلف ازجمله مارک “حنا” به تمامی کشورهای همجوارایران صادر نماید.ودراین راه هم جوایزمتعد دی دریافت نماید. این موفقیت به اندازه ای بوده است که سپید میثم درنظردارد بیش از50 تولیدی جدید در سال آینده به خط تولید خود اضافه نماید.

 سپید میثم امروز یکی ازبزرگترین تولید کننده انواع محصولات “پولی اتلین” از قبیل انواع فیلم ها و پاکتهای متنوع با رنگهای متفاوت دراندازه های مختلف است..