سفارشات

شرکت سپید میثم آماده هرگونه سفارشات شما میباشد. در حال حاضر این شرکت با چندین شرکت خارج از کشور قراردادهای دراز مدت دارد که برای آنها محصولاتشان را طبق سفارش آنها و با ” برند” خود این شرکت ها تولید و چاپ مینماید.